ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ อปท.
 - ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท.
 - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา อปท.

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology