ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 - กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ แนวปฏิบัติ Do’s & Don’t และขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy
 - รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 - แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม Do’s & Don’t
 - รายงานการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมและตามแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมและกิจกรรม Do’s & Don’t ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 - รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2567
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology