หัวข้อ
วันที่
     รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 11-03-2024
     เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567ลงในข่าวประชาสัมพันธ์ 11-03-2024
     ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 25-01-2024
     กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 04-01-2024
     ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายอันต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 15-12-2023
     ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 07-12-2023
     ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 07-12-2023
     ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมาณ 25672567 04-12-2023
     ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองประจำปี พ.ศ.2565 31-10-2023
     ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 20-10-2023
     รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 16-10-2023
     คำสั่ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11-10-2023
     ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 11-10-2023
     ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง 10-10-2023
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 09-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง การยืนยันสิทธิเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02-10-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มายืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนกันยายน 2566 29-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่1 18-09-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่2 04-08-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 17-07-2023
     ประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 11-07-2023
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 07-07-2023
     คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน 05-07-2023
     ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตะโกทอง 05-07-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 30-06-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่2 01-06-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 31-05-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 31-05-2023
     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมาณ 2566 19-05-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่2 02-05-2023
     การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 24-04-2023
     ประกาศ เรืองการรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งใ้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 21-04-2023
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 10-04-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 1 16-03-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 02-03-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 10-02-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 2 01-02-2023
     แก้่ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 01-02-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2567 ประจำเดือนมกราคม 2566 31-01-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 31-01-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่1 16-01-2023
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 06-01-2023
     ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 03-01-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2565 03-01-2023
     กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 02-01-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2565 29-12-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 16-12-2022
     ฐานข้อมูลตลาดขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 01-12-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 01-12-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธูิได้รับเงินเบี้ยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 30-11-2022
1 | 2

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology