ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
 งานงบประมาณ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานผลรอบ 12 เดือน 2563
 - รายงานผลรอบ 6 เดือน 2564
 - ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT
 - ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT
 - คำสั่งคณะทำงานประเมินผล ITA
 - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 - ประกาศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
 - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 - การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย
 - ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนรอบ 6 เดือน
 - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี งบประมาณ 2565
 - รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565
 - ภาพนโยบายไม่รับของขวัญ
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2564
 - ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 2565
 - ประกาศเจตนารมณ์ No gift policy พ.ศ.2566
 - ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส2564
 - ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส2565
 - การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2564
 - มาตรการตรวจสอบการทุจริต 2564
 - มาตรการตรวจสอบการทุจริต 2565
 - กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ
 - กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบ
 - ประกาศแผนปฎิยัติการ
 - มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 - ประกาศเจตตำนงค์ของผู้บริหาร
 - ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
 - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology