ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ประจำเดือน สิงหาคม 2564
 - ผลการประเมิน ITA 2563
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 - แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology