ดาวน์โหลด
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
 - รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
 - แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 -2565
 - แผนพัฒนาบุคลากร 64-66
 - แผนอัตรากำลัง 64-66
 - มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
 - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - แผนอัตรากำลัง 61-63
 - รายงานผลการพัฒนาและทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร
 - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
 - การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบคคล (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 65 - มีนาคม 66)
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้านการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology