โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายปรีชา เพชรประไพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0908972588
 
ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ มังกร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0878685994
 
นายอนันต์ บอขุนทด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0652575258
 
นายนุช ดามาพงษ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0616511893
QR CODE


 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology