โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสุทน คงสว่าง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0642917181
 
นายประมวล ชัยรอด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0858261312
 
นายณรงค์ ทองวิวัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 0828663811

 
นายบุญจันทร์ ศึกขุนทด
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 1 0879746690
 
นายอำนาจ ฤทธิ์จรูญ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 2 0653308382
 
นางสาววันดี ชิดสันเทียะ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 3 0871014728
 
นายสมชาย ชัยมีแรง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 4 0858261312
 
นายประมวล ชัยรอด
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 5 0832369798
 
นายประดิษฐ์ ยาวสันเทียะ
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 6 0934966480
 
นายทองอยู่ ประสพหมู่
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 7 0849354541
 
นางสาวนวลฉวี อุ่นสวัสดิ์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 8 0621970172
 
นายณรงค์ ทองวิวัฒน์
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 9 0828663811
 
นายธวัชชัย จันทร์กลาง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 10 0986470828
 
นายสุทน คงสว่าง
สมาชิกอบต.หมู่ที่ 11 0642917181
QR CODE
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology