ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คำสั่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล
 - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - ประกาศเจตตำนงค์ของผู้บริหาร
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง
 - คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 - รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology