ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - การจดทะเบียนพาณิชย์
 - การขอรับการสงเคราะห์ผุู้ป่วยเอดส์
 - การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
 - คู่มือประชาชน
 - คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
 - คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - คู่มือสำหรับประชาชนการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology