ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - เงินอุดหนุทั่วไปประจำปีงบประมาณ 2565 งวด 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology