ดาวน์โหลด
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563
 - รายงานติดตามประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2564
 - การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
 - การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานติดตามประเมินผล ประจำปี 2565
 - รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดิอนแรก
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology