ดาวน์โหลด
 ประมวลจริยธรรม
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

หัวข้อดาวน์โหลด
 - ยกย่องบุคคลต้นแบบประจำปีงบประมาณ 2563
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 - แผ่นพับประชาสัมพันธ์2
 - ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจริยธรรม
 - ประมวลจริยธรรม 2565
 - คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 - แนวปฏิบัติ Dos _ Don_t
 - การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม
 - แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประมวลจริยธรรม
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology