หัวข้อ
วันที่
     ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่... 02-11-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่1 01-11-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2565 31-10-2022
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม2565 31-10-2022
     คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 21-10-2022
     ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 21-10-2022
     ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองประจำปี พ.ศ.2565 11-10-2022
     ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 03-10-2022
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ครั้งที่1 03-10-2022
     ประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร 02-10-2022
     ประกาศการรับลงทะเบียนสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 01-10-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน... 30-09-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน... 30-09-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองการเพกถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน... 30-09-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน... 30-09-2022
     ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลตะโกทอง 19-09-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม... 31-08-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิหาคม... 31-08-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนสิงหาคม... 22-08-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม... 20-07-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมิถุนายน... 30-06-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม... 31-05-2022
     คู่มือการจัดการน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน 03-05-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน... 12-04-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม... 31-03-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์... 21-02-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม... 20-01-2022
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม... 24-12-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน... 30-11-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน... 22-11-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนตุลาคม... 29-10-2021
     ประกาศ เรื่อง กำหนดให้สถานที่ราชการ สถานศึกษาในสังกัด สถานที่สาธารณะ เป็นเขตปลอดบุหรี่... 29-10-2021
     ประกาศ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ 19-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564... 18-10-2021
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานควบคุมยาสูบในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 14-10-2021
     ประกาศการรับลงทะเบียนสูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 01-10-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกันยายน... 30-09-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565... 30-09-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมาณ 2565... 30-09-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองเพิกถอนรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565... 30-09-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564... 28-05-2021
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง กำหนดวัน เาลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัติของผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... 01-10-2020
     ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 17-02-2020
     ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 26-03-2018
     ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560 01-09-2017
1 | 2

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology