หัวข้อ
วันที่
     การประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน 24-04-2023
     ประกาศ เรืองการรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งใ้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริห... 21-04-2023
     ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 10-04-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี... 16-03-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี... 02-03-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำป... 10-02-2023
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี... 01-02-2023
     แก้่ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 01-02-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ2567 ประจำเดือนมกราคม 2566 31-01-2023
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 31-01-2023
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology