โครงสร้างองค์กร
 
 
 
ประพันธ์ พลมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง 0857776998
 
ศิริพร เตยกุญชร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 
-ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
สุวนันท์ ทีฆะพันธ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 
โชติกา มีชำนาญ
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
 
ธนิษฐ์อร ธนาธรณ์ทวีโชติ
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
 
อลิสา จันทร์สิงห์
คนงานทั่วไป
 
ศิยาพร สิทธิถาวร
พนักงานจ้างเหมา
QR CODE
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology