Untitled Document
 

ข้อมูลหมู่บ้าน


จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครอง 
มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองจำนวนทั้งสิ้น  11 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปก 
ครองเต็มทั้งหมู่บ้านทั้ง   11   หมู่บ้าน   โดยแต่ละหมู่บ้านตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่   ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านเขื่อนลั่น  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 20    กิโลเมตร
หมู่ที่ 2  บ้านโสกหอยขม  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 19   กิโลเมตร
หมู่ที่ 3  บ้านหนองนกเขียน   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 13    กิโลเมตร
หมู่ที่ 4  บ้านห้วยเจริญผล ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 15    กิโลเมตร
หมู่ที่ 5  บ้านตะโกทอง  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 12    กิโลเมตร
หมู่ที่ 6 บ้านซับใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 15    กิโลเมตร
หมู่ที่ 7  บ้านหนองยางพัฒนา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 11    กิโลเมตร
หมู่ที่ 8  บ้านตะโกทอง  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 12    กิโลเมตร
หมู่ที่ 9  บ้านกลุ่มสูง   ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 23    กิโลเมตร
หมู่ที่ 10  บ้านทุ่งกระถิ่นพัฒนา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 20    กิโลเมตร
หมู่ที่ 11  บ้านหนองประดู่พัฒนา ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอซับใหญ่ 21    กิโลเมตร

หมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครอง

มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองจำนวนทั้งสิ้น  11 หมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตปกครองเต็มทั้งหมู่บ้านทั้ง  11  หมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อ-สกุล

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

หมู่ที่  1 

บ้านเขื่อนลั่น

นายบุญหนา  มะเรืองศูนย์

152

238

244

482

หมู่ที่  2 

บ้านโสกหอยขม

นายเถา  น้อยสุวรรณ

151

212

219

431

หมู่ที่  3 

บ้านหนองนกเขียน

นายโกเมธ  ขุนณรงค์

118

127

138

263

หมู่ที่  4 

บ้านห้วยเจริญผล

นายทวีศักดิ์  เหล่าโนนคร้อ

97

125

134

259

หมู่ที่  5 

บ้านตะโกทอง

นางพัชรินทร์     เพียงขุนทด

126

149

149

298

หมู่ที่  6 

บ้านซับใหม่

นายรุ่งเรือง   นพสันเทียะ
กำนันตำบลตะโกทอง

233

322

297

619

หมู่ที่ 7 

บ้านหนองยางพัฒนา

นางสาวจีราพร  นัยสุนทร

93

102

109

211

หมู่ที่  8 

บ้านตะโกทอง

นายพรมมินทร์ ภักดิ์ประสิทธิ์

142

220

220

440

หมู่ที่  9 

บ้านกลุ่มสูง

นางสาวเกตุ  เท้าเฮ้า

71

115

92

207

หมู่ที่ 10 

บ้านทุ่งกระถินพัฒนา

นางสุกัญญา  พินนอก

76

111

99

210

หมู่ที่ 11

บ้านหนองประดู่พัฒนา

นายสัมฤทธิ์  แก่นกลางดอน

69

103

124

227

รวมทั้งหมด

1,328

1,824

1,823

3,647

    (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอซับใหญ่  ณ  เดือน กุมภาพันธ์ 2566) 

  องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology