0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
 - ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
 - ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology