0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 
 
ดาวน์โหลด

หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 - การเลือกตั้งสภาท้องถิ่น 2562
 - พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 - พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 2540
 - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
 - พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology