0
องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
 
 

โครงสร้างองค์กร
 
 
 
สุนันทา เพิ่มวิไล
หัวหน้าสำนักปลัด 044109753
 
ประสิทธิ์ วรยศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
มัณฑนา โคตรนาวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
ราตรี รัดทิจันทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
ราตรี พัดสูงเนิน
ผช.จนท.ธุรการ
 
บุญเลื่อน สุขกิจ
พนักงานจ้างเหมา
 
ชวการ จุลรังสี
พนักงานจ้างเหมา
 
บุญเชิด มีสุข
พนักงานจ้างเหมา
 

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology