หัวข้อ
วันที่
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพั... 25-02-2021
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมกราคม 2564 29-01-2021
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมก... 29-01-2021
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเสี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 15-01-2021
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเสี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 256... 14-12-2020
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกา... 30-11-2020
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤ... 30-11-2020
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเสี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกาย... 16-11-2020
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2563 30-10-2020
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุ... 30-10-2020
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง กำหนดวัน เาลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู... 01-10-2020
     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหา... 01-10-2020
     ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-08-2020
     ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขอมติเห็นชอบในการก่อสร้างโครงการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไ... 01-07-2020
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 02-06-2020
     ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) 01-06-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 26-02-2020
     ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 17-02-2020
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 17-02-2020
     ประชาสัมพันธ์ติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ 2562 27-12-2019
     ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 24-12-2019
     นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 16-12-2019
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 25-11-2019
     แผนบริหารความเสี่ยง 11-10-2019
     รายงานผลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 13-08-2019
     ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 12-08-2019
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิชาการเงินแล... 09-08-2019
     ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 05-08-2019
     นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 30-07-2019
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 15-07-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้่งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจาก... 15-07-2019
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ปี 2562 ตำแหน่ง ผู้... 12-06-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริ... 07-06-2019
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พงศ. 2561-2565 05-06-2019
     ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 04-06-2019
     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป... 28-05-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 22-05-2019
     นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 17-05-2019
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 17-05-2019
     ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 17-05-2019
     ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (2) ประจำปี 2562 01-05-2019
     ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (1) ประจำปี 2562 01-05-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2562 26-03-2019
     ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 08-03-2019
     ประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25-02-2019
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2562 22-02-2019
     ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 11-02-2019
     นัดประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 04-02-2019
     มาตรการ ความ โปร่งใส เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน 30-01-2019
     มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 29-01-2019
     หลักเกณการให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 28-01-2019
     เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 28-01-2019
     มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน 27-01-2019
     ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน 27-01-2019
     จริยธรรมพนักงาน 25-01-2019
     ข้อบังคับจรรยาบรรข้าราชการ 25-01-2019
     ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภา ประจำปี 2561 30-12-2018
     ประชาสัมพันธ์รับรองรายงานการประชุมสภา 30-12-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบียนเดือน พฤศจิกายน ... 30-11-2018
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่มาลงทะเบ... 31-10-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 22-10-2018
     ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และคุณสมบัติของผู้สูงอาย... 01-10-2018
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 28-09-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 16-09-2018
     ประชาสัมพันธ์คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน 20-07-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม2561 22-06-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 23-05-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2561 26-03-2018
     ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 23-03-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 14-02-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 23-01-2018
     ประกาศ เรื่องผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12-01-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมา... 12-01-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริ... 09-01-2018
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจประเมินภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปี ... 03-01-2018
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี "จดหมายข่าว ปี 61" 03-01-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2561 22-12-2017
     รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 19-12-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 07-12-2017
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 24-10-2017
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อำนาจหน้าที่ และการแบ่งงานภายในของส่... 29-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 28-09-2017
     รายงานผลเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 20-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแสดงเจตตำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 07-08-2017
     ประชาสัมพันธ์ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564 15-05-2017
     แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12-04-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2560 22-03-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2560 21-02-2017
     แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 09-01-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2560 27-12-2016
     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 30-11-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 29-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... 22-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 22-11-2016
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 21-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสร... 16-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีทางกา... 03-11-2016
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 31-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองเรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างขององ์การบริหารส่ว... 26-10-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 13-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒... 12-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอ... 12-09-2016
     ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อส... 06-09-2016
     ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำ... 17-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 22-06-2016
     เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 17-01-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 14-09-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งต... 18-08-2015
     รับสมัครคัดเลือกพนักงนส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 09-07-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษ๊บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 06-01-2015
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 26-12-2014
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 22-12-2014
     ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2557 15-12-2014
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 25-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27-10-2014
     ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 14-07-2014
     ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 27-06-2014

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology