หัวข้อ
วันที่
     รายงานผลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 01-10-2018
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 16-09-2018
     ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564 14-02-2018
     ประกาศ เรื่องผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 12-01-2018
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง ประจำปีงบประมา... 12-01-2018
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริ... 09-01-2018
     รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 19-12-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 28-09-2017
     รายงานผลเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 20-09-2017
     ประชาสัมพันธ์ประกาศแสดงเจตตำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 07-08-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560 26-05-2017
     แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 12-04-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน เมษายน 2560 22-03-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2560 21-02-2017
     แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 09-01-2017
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มกราคม 2560 27-12-2016
     วิสัยทัศน์และพันธกิจ 30-11-2016
     ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 29-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององ... 22-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 22-11-2016
     ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 21-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อสร... 16-11-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง ด้วยวิธีทางกา... 03-11-2016
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 31-10-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทองเรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้างขององ์การบริหารส่ว... 26-10-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 13-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒... 12-09-2016
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของอ... 12-09-2016
     ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อส... 06-09-2016
     ประกาศองค์การบริหาารส่วนตำบลตะโกทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำ... 17-08-2016
     ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 22-06-2016
     เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2560 17-01-2016
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 14-09-2015
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งต... 18-08-2015
     รับสมัครคัดเลือกพนักงนส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 09-07-2015
     ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษ๊บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 06-01-2015
     ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 26-12-2014
     ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 22-12-2014
     ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2557 15-12-2014
     ประชาสัมพันธ์งบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 25-11-2014
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27-10-2014
     ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 14-07-2014
     ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 27-06-2014
     ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี 2557 30-05-2014
     ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557 17-01-2014
     การชำระภาษี การขึ้นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆ 24-12-2013
     ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อขึ้นทะเบียนงบประมาณปี2557 24-10-2013
     การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 56 10-10-2013
     แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 10-10-2013
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 30-09-2013
     ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 04-09-2013
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 04-09-2013
     ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 56 09-08-2013
     ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 24-06-2013
     ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2557 - 2561 และแผนพัฒนาสามปี 2557-2559 21-06-2013
     ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2557-2561 18-06-2013
     ประกาศรายชื่อผู้พิการ ปี2557 09-05-2013
     ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปี 2555 09-05-2013
     ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการ 2555 09-05-2013
     รายชื่อรับเบี้ยยั่งชีพผู้สูงอายุปี 2556 09-05-2013
     รายชื่อรับเบี้ยยั่งชีพผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ 2556 09-05-2013
     ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุปี2557 09-05-2013
     ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุปี 2556 09-05-2013
     ประกาศรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้พิการ 2556 09-05-2013
     ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู่สูงอายุ 09-05-2013
     รายชื่อรับเบี้ยยั่งชีพผู้สูงอายุปี 2555 05-05-2013
     รายชื่อรับเบี้ยยั่งชีพผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ 2555 05-05-2013
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี56 04-04-2013
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยที่1ครั้งที่2ปี56 14-02-2013
     ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องที่ และอื่นๆ 07-01-2013
     ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี55 12-12-2012
     แบบขอเสนออญัตติ 12-12-2012
     ปิดประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่3 ปี55 09-12-2012
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานปี55 31-10-2012
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556 30-08-2012
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1 ปี55 09-08-2012
     เรียกประชุมสภาอบต.ตะโกทองสมัยสามัญ สมัยที่4 ปี55 08-08-2012
     ปิดประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่4 ปี55 10-07-2012
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 ปี55 07-07-2012
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที 1 02-07-2012
     แผนพัฒนา 3ปี 56-58 27-06-2012
     การใช้แผนพัฒนา 3ปี ปี55-57 24-06-2012
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1 ปี55 17-04-2012
     แบบขอเสนออญัตติ 12-04-2012
     ปิดประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่2 ปี55 08-04-2012
     ส่งประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ปี55 07-04-2012
     ระเบียบวาระการประชุมสมัยที่2ครั้งที่1ปี55 04-04-2012
     ประกาศใช้ข้อบัญญัติระบบประปาและเงื่อนไขการน้ำประปา ปี 55 03-04-2012
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ปี 55 01-04-2012
     ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 56 04-03-2012
     ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2555-2557 30-09-2011
     แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง 13-10-2009
     คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เรื่อง"ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ(เอช1 เอ็น1) 23-07-2009
     เทคนิคการคลายเครียดในภาวะฉุกเฉิน 20-07-2009
     จงทำกับเพื่อนมนุษย์โดยคิดว่า.... 19-07-2009

องค์การบริหารส่วนตะโกทอง
อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130
โทรศัพท์/โทรสาร : 044-10975354 E-mail:admin@takotong.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology